GO

Výrobní informační systém MES

Využití technologií výrobního informačního systému MES přineslo našim zákazníkům řadu prokazatelných přínosů:

Zvýšení výtěžnosti, vyšší jakost a nižší náklady

Zavedení kontroly správnosti provádění výrobních operací zajišťuje přesné provádění výrobního postupu. Výsledkem jsou prokazatelně nižší náklady na produkci a vyšší kvalita vyráběného produktu. Společně se zlepšením výtěžnosti tak byla dosažena návratnost investice do SCADA/MES výrobního informačního systému do jednoho roku.

Zvýšení flexibility

Možnost rychle měnit výrobní postup pro jednotlivé zakázky bez potřeby náročného zaškolování operátorů umožnilo zvýšení variability výroby. Významně se zvýšila konkurenceschopnost jak v rámci koncernu, tak na globálním trhu.

Zvýšení produktivity - snížení výrobních nákladů

Optimalizace výrobního postupu a významné snížení opravných operací vyústilo ve snížení požadavku na počet výrobních zařízení, pracovní sílu a spotřebovanou energii při stejném objemu výroby.

Zajištění opakovatelnosti kvality

I při zvýšení variability vyráběných výrobků, snížení výrobních nákladů a vývoji nových výrobních postupů je dosažena opakovatelnost technických parametrů vyráběného produktu.

Spokojenost odběratelů

Prokazatelné dodržení výrobního postupu je společně se zvýšenou kvalitou důležitým faktorem spokojenosti odběratelů.

Usnadnění vývoje technologických postupů

Díky podrobné historii o průběhu výroby jsou technologové schopni efektivně a rychle vyhodnotit průběh výrobního procesu. Na základě těchto informací, společně s výsledky z měření, získávají cenné informace o efektivitě výrobního procesu. V případě potřeby mohou změnit výrobní postup pro konkrétní výrobek. Díky SCADA/MES mohou návrh na změnu výrobního postupu otestovat a ověřit výsledky před zavedením do sériové výroby.

Sledování výroby

Sledováním jednotlivých výrobních operací získáváte přesné informace o historii (genealogii) zakázek.
Při zadávání zakázky je kontrolována správnost výrobního postupu :

  •   má se daná operace na zakázce provést
  •   jsou provedeny všechny předchozí operace
  •   odpovídají parametry stroje požadované operaci

U strojů, kde je to možné jsou do řídícího systému zaslány receptury k zakázce. Při ukončení operace jsou automaticky zaznamenány parametry při kterých byla operace provedena.

Účetní systém dostává informace pro on-line účtování o spotřebě materiálu, stavu skladů materiálu a stavu zakázky. Současně získáváte přesné informace o využití strojů v čase, podklady pro hodnocení zaměstnanců, důvody prostojů a odstávek.

Sledování stavu skladů

Realizací skladového modulu v rámci řízení výroby záskáváte komplexní informace o stavu zakázek v rámci vašeho podniku.

  • Pracovníci logistiky mají on-line informace o stavu zakázky.
  • Informace o stavu skladu je zobrazena graficky formou mapy skladu.
  • Po celou dobu existence zakázky je přesná evidence umístění zakázky. Eviduje se umístění jednotlivých balení v rámci zakázky.
  • Výrazně se snižuje možnost chybné expedice zákazníkovi.

Sledování docházky

V rámci sledování výroby je možné pomocí výrobního informačního systému MES realizovat také sběr dat pro docházkový systém.

  • V rámci modulu docházka jsou řešeny role pracovníků v procesu výroby (mistr, údržba, operátor) a jejich přístupová práva.
  • Informace o docházce jsou on-line předávány do mzdového modulu ERP systému.
  • Díky integraci se sledováním výroby je možné sledovat využití pracovního času a poskytovat podklady pro hodnocení pracovníků.